احداث باغ پسته

مهم ترین عامل در احداث باغ کیفیت خاک می باشد و عواملی که میزان کیفیت خاک را بیان می کنند عبارتند از عمق، بافت، تخلخل و اسیدیته ی خاک.

خاک های سبک تر نسبت به خاک های سنگین برای احداث باغ مناسب ترند زیرا رطوبت کمتری را در خود نگه می دارند و این موضوع سبب می شود که در بهار زودتر گرم و در زمستان دیرتر سرد شوند و همچنین تهویه و زهکشی خاک های سبک بهتر بوده و در نتیجه رشد درختان در آن ها بیش تر است.

در ابتدای کار باید نسبت به تسطیح زمین و حفر پروفیل برای مشخص کردن لایه های خاک اقدام شود، در صورتی که ساختمان پروفیل خاک حالت مطبق داشته باشد و یا لایه های سخت وجود داشته باشد باید با بیل مکانیکی محل کاشت درختان حفر شود و با افزودن مواد آلی و تهیه ی بستر مناسب، بافت یکنواخت و مناسبی برای کشت درختان به وجود آورد.

بیشتر بخوانید