مهم ترین عامل در احداث باغ کیفیت خاک می باشد و عواملی که میزان کیفیت خاک را بیان می کنند عبارتند از عمق، بافت، تخلخل و اسیدیته ی خاک.

خاک های سبک تر نسبت به خاک های سنگین برای احداث باغ مناسب ترند زیرا رطوبت کمتری را در خود نگه می دارند و این موضوع سبب می شود که در بهار زودتر گرم و در زمستان دیرتر سرد شوند و همچنین تهویه و زهکشی خاک های سبک بهتر بوده و در نتیجه رشد درختان در آن ها بیش تر است.

در ابتدای کار باید نسبت به تسطیح زمین و حفر پروفیل برای مشخص کردن لایه های خاک اقدام شود، در صورتی که ساختمان پروفیل خاک حالت مطبق داشته باشد و یا لایه های سخت وجود داشته باشد باید با بیل مکانیکی محل کاشت درختان حفر شود و با افزودن مواد آلی و تهیه ی بستر مناسب، بافت یکنواخت و مناسبی برای کشت درختان به وجود آورد.

نیاز آبی درختان پسته با توجه به نحوه ی بسترسازی و بافت خاک و نحوه و نوع سیستم آبیاری و سن باغ متفاوت است . بهتر است در سال های اول احداث باغ فواصل زمانی آبیاری کمتر و دور آبیاری کوتاه تر باشد.

مناسب ترین فاصله ی کاشت درختان 3 تا 4 متر و 6 تا 7 متر بین ردیف ها می باشد. رعایت فاصله ی کاشت در درختان پسته اهمیت زیادی دارد و به عواملی مثل نوع خاک، کیفیت آب، نوع رقم و طول دوره ی رشد و باردهی درخت بستگی دارد.

درختان باید به گونه ای کشت شوند که جریان هوا در باغ به صورتی انجام گیرد و امکان خروج هوای سرد از باغ وجود داشته باشد تا درختان سرما زده نشوند، حرکت ماشین آلات کشاورزی در عملیات داشت و برداشت امکان پذیر باشد، درختان در سطح بیش تری در معرض نور خورشید قرار بگیرند زیرا میوه دهی و کیفیت میوه ها افزایش یافته و شیوع بیماری ها کاهش می یابد.

نهالی که برای کاشت انتخاب می شود باید نهال گلدانی دارای گواهی اصالت نژاد و سلامت بذر، عاری بودن از بیماری های مهم قارچی، نماند و سایر پاتوژن های بیماری زا باشد و همچنین دارای اتیکت مشخصات پایه ی نهال باشد. بهتر است ارتفاع نهال ها حداکثر 50 سانتی متر و سن نهال حدود 12 ماه باشد.